OPOP200OFERTA „PEŁNA OBSŁUGA PRAWNA”

Klient skupia się na biznesie, a kancelaria prowadzi obsługę prawną w pełnym zakresie … 

Pełna obsługa prawna” przeznaczona jest dla tych mikro i małych przedsiębiorców, którzy w swojej działalności widzą regularną potrzebę pomocy prawnej, w zakresie spraw toczących się przed sądami i urzędami, w relacjach z kontrahentami i wewnątrz firmy.

Oferta gwarantuje stały dostęp do adwokatów i radców prawnych bez rozliczeń godzinowych w atrakcyjnej cenie.


 ZAKRES 

W zakresie przedmiotowym pomoc prawna polega w szczególności na:

- udzielaniu porad i konsultacji prawnych w zakresie zagadnień prawnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, sporządzaniu opinii prawnych w tym zakresie, sporządzaniu i opiniowaniu treści umów, wprowadzaniu zmian do umów, pomocy prawnej w wypowiadaniu umów, uczestniczeniu w procesie negocjowania umów i nadzorze prawnym nad procesem wykonywania umów, doradztwie w zakresie prawnych form zabezpieczania realizacji umów, sporządzanie dokumentacji i prowadzenie postępowań celem uzyskania zezwoleń, koncesji i innych dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności gospodarczej,  z wyłączeniem dokumentacji, do której sporządzenia niezbędna jest specjalistyczna wiedza pozaprawna,
- dochodzeniu wierzytelności Klienta powstałych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na drodze polubownej oraz na drodze sądowej oraz w postępowaniu egzekucyjnym,
- zastępstwie prawnym w rozmowach i negocjacjach, zastępstwie prawnym przed organami administracji publicznej,
- zastępstwie procesowym we wszelkich sprawach sądowych, w których Klient uczestniczy,
- sporządzaniu wszelkich pism procesowych,
- doradztwie w zakresie wyboru najkorzystniejszej formy prawnej działalności gospodarczej,
- pomocy w zakresie zagadnień prawnych powstających przy tworzeniu i rejestracji spółek prawa handlowego oraz związanym z tym sporządzaniu projektów aktów założycielskich (umów/statutów),
- przygotowaniu oraz wprowadzaniu zmian w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz innych rejestrach i ewidencjach,
- doradztwie dotyczącym bieżącej działalności spółek,
- prawnej obsłudze zgromadzeń wspólników/ walnych zgromadzeń akcjonariuszy (sporządzanie projektów uchwał i innej niezbędnej dokumentacji),
- pomocy przy przekształcaniu, rozwiązywaniu i likwidacji podmiotów gospodarczych,
- sporządzaniu wniosków o ogłoszenie upadłości, zgłaszanie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych oraz reprezentacja Klientów przed organami prowadzącymi postępowanie upadłościowe, ustalaniu stanu prawnego nieruchomości,
- postępowanie przed sądami wieczystoksięgowymi,
- sporządzanie umów o pracę, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, kontraktów menadżerskich, umów o zakazie konkurencji i bieżące doradztwo w zakresie zagadnień prawnych związanych z zatrudnianiem pracowników, rozwiązywaniem umów z pracownikami,
- pomoc prawną w zakresie rozwiązywania sporów z pracownikami oraz w zakresie zwolnień grupowych,
- sprawy o zasiedzenie nieruchomości,
- postępowania o wydanie nieruchomości, naruszenie własności lub posiadania,
- przygotowywanie umów zbycia nieruchomości,
- sprawy dotyczące zarządu nieruchomością,
- sprawy związane ze współwłasnością,
- sprawy dotyczące służebności gruntowych, osobistych i przesyłu.

 SYSTEM ON-LINE

Przedsiębiorca otrzymuje dostęp do kalendarza online, w którym zobaczy terminy rozpraw i innych zdarzeń związanych z obsługą prawną. Klient ma pełny wgląd online w sprawy prowadzone przez kancelarię. Profil pozwala na bieżąco ustalić, na jakim etapie znajduje się sprawa, jakie zapadły  rozstrzygnięcia i decyzje, kto z ramienia kancelarii jest odpowiedzialny za daną sprawę i uzyskać szybki kontakt z tą osobą. Na życzenie klient otrzyma powiadomienia przed terminami rozpraw i innymi umówionymi  zdarzeniami, aby z natłoku zajęć nie zapomnieć o tego rodzaju obowiązkach.

KONTAKT

Osobisty w kancelarii lub siedzibie klienta, kontakt mailowy lub telefoniczny.

GWARANCJA SATYSFAKCJI 

Klient może rozwiązać umowę z krótkim, 1-miesięcznym terminem wypowiedzenia. Kancelaria oferuje możliwość swobodnego aneksowania umowy i przejścia na inną ofertę, dostosowaną do potrzeb klienta.

 ZACHĘCAMY DO KONTAKTU, Z PRZYJEMNOŚCIĄ ODPOWIEMY NA WSZELKIE PYTANIA:

- telefon (68) 420-21-01
– e-mail: sekretariat@prawnicy.zgora.pl