<!–:pl–>Mediacje gospodarcze <!–:–>

Dlaczego mediacja?

Ponieważ jest alternatywą dla sądowego rozwiązywania sporów.

Pozwala na rozwiązanie konfliktu

- szybko – sesja mediacyjna trwa zwykle od 1 do 2 godzin, a średnio okres trwania mediacji nie powinien przekroczy�� miesiąca, podczas postępowanie sądowe w Polsce średnio trwa 1-2 lat

- z oszcz��dnością kosztów – jest postępowaniem tańszym w stosunku do postępowania przed s��dem i arbitrażem. Kosztowne dochodzenie przez przedsiębiorców praw i należności w obrocie gospodarczym, stanowiące barierę dla rozwoju przedsiębiorczości

- przy pełnej poufności – sam przebieg mediacji, jak i spos��b rozwiązania sporu nie jest ujawniany publicznie. Zasada poufności powoduje, że strony są bardziej otwarte przy wymianie informacji na temat sporu,  przedstawianiu opcji jego rozwiązania oraz aktywnego udziału w dyskusji. Informacje ujawnione podczas mediacji, nigdy nie mogą być wykorzystane w sądzie.

Moc prawna ugody zawartej przed mediatorem ma moc ugody sądowej po zatwierdzeniu jej przez sąd (art. 18315 k.p.c.), a wszczęcie postępowania mediacyjnego przerywa bieg przedawnienia (art. 123 § 1 k.c.).

W jakich sprawach?

W każdej sprawie gospodarczej, w której dopuszczalne jest zawarcie ugody np. sprawy o zapłatę, wykonanie umów,  wszelkich roszczeń wspólników czy akcjonariuszy.

Większość przedsiębiorców, którzy zetknęli si�� z mediacją, ocenia ją bardzo pozytywnie i uważa, że jest to post��powanie korzystne dla rozwiązywania wielu sporów cywilnych, ponieważ mediacja pozwala nadto:

- rozstrzygnąć spór bez zbędnych formalności – pozbawiona jest tych elementów procedury przed sądem, które są najbardziej uciążliwe (prekluzja dowodowa, powołanie świadków i innych  dowodów np. w postaci dokumentów). Strony mogą same ustalać zasady postępowania i dostosowywać je do swoich potrzeb, a udział w mediacji jest dobrowolny

- rozstrzygnąć spór w sposób kreatywny, nie dostępny w sądzie, np możliwość sporządzenia aneksu do umowy, przeniesienia pracownika do innego działu, zachowania w tajemnicy pewnych kwestii, przyjęcie przeprosin itp.

- uło��yć stosunki pomi����dzy stronami na przyszło����, z satysfakcją dla obu stron, gdyż w mediacji obie strony są wygrane win/win.

- mieć kontrolę nad przebiegiem mediacji i jej wynikiem, odmiennie od postępowania przed sądem, którego przebiegu, a także wyniku strona nie jest w stanie przewidzieć

- na dyskusję, na lepszą komunikację pomiędzy stronami, komunikację której w sądzie brak


Więcej o mediacjach dowiesz się z załączonych fragmentów szkolenia przeprowadzonego przez adw. Tomasza Kucharskiego i adw. Darię Grzelak-Szantar pt. „Adwokat w mediacji”